Modernizacja gospodarstw rolnych

Dopłaty z PROW w 2017. O jakie dopłaty może starać się rolnik w 2017 roku? Jakie są terminy naborów?

W okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzała nabór wniosków dotyczących przyznania pomocy na operacje  „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program ten dotyczył m.in. rozwoju produkcji prosiąt, rozwoju produkcji mleka krowiego, rozwoju produkcji bydła mięsnego, racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzenia innowacji, zmian profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawnej jakości produkcji oraz zwiększenia wartości dodanej produktu w naborach.

Na kolejność przysługiwania pomocy miały wpływ ustalone przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1371 z późn. zm.).

Została utworzona lista kolejności przyznania dopłat oddzielna dla każdego województwa. Lista ta dostępna jest na stornie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-ramach-prow-2014-2020-nabor-z-2016-r-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy.html.

Na liście zostały oddzielone wnioski o przyznanie pomocy, którym przyznano mniej niż 4 punkty dla obszarów rozwój produkcji prosiąt/ mleka krowiego/ bydła mięsnego oraz mniej niż 1,5 punktu dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji.

Jeśli chodzi o pozostałe wnioski czyli te, którym przyznano 4 i więcej punktów [dla obszarów rozwój produkcji prosiąt/ mleka krowiego/ bydła mięsnego] lub 1,5 i więcej punktów [dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji (..)], pomoc na realizację założeń będzie mogła być przyznana ale tylko wtedy, gdy złożone wnioski będą pozytywnie zweryfikowane i zmieszczą się w konkretnym limicie środków finansowych.

Na jakie pomoce może może liczyć rolnik i przedsiębiorca w 2017 roku? Jakie są terminy naboru wniosków na nie?

Poniżej zamieszczono orientacyjne terminy działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewidziane na rok 2017 zgodnie z harmonogramem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Rozwój gospodarstw:

 1. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” I kwartał 2017 r.

Unijna pomoc przeznaczona jest na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Głownym celem są zmiany w gospodarstwie prowadzące do poprawy konkurencyjności i zwiększenie rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. Dopłaty mogą być przyznane tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, a więc na grunty rolne, które są częścią gospodarstwa objętego pomocą. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedna osoba, bez względu na to, czy prowadzą wspólnie jedne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa. Wysokość pomocy: 60 000 zł.

 1. Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” I kwartał 20017 r.

Jest ono adresowane do rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw zgodnie z rozporządzeniem ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazujących swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. O pomoc może starać się rolnik, który w chwili składania wniosku kwalifikował się przynajmniej od jednego roku w systemie dla małych gospodarstw i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta poddziałania, co najmniej wielkość odpowiadającą: średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce.

Wysokość doplaty: roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo.

 1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b, c I kwartał 2017 r.

 

Dopłata przeznaczona jest na materialne lub niematerialne inwestycje zwiększające ogólną wydajność gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą, oraz konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Działanie to musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), a w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Operacje mogą dotyczyć wytwarzania produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Wsparcie dotyczy rozwoju produkcji prosiąt, rozwoju produkcji mleka krowiego,  rozwoju produkcji bydła mięsnego, operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość dopłaty udzielonej jednemu beneficjentowi i jednemu gospodarstwu rolnemu, w tym na realizację projektów zbiorowych, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

900 000 zł –na rozwój produkcji prosiąt,

500 000 złna pozostałe cele, jednakże na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł. Wyżej wymienione limity nie łączą się

 1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” I kwartał 2017 r.

Dotyczy gospodarstw rolnych położonych na obszarach Natura 2000, które napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Poddziałenie skierowane jest głównie do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Dlatego w zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Wsparcie polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć: 200 000 zł na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich; 500 000 zł na budowę bądź modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie

 1. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” II kwartał 2017r.

Celem dopłat jest rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie płodów rolnych. 

Młody rolnik to osoba w wieku poniżej 40 lat, posiadająca odpowiednie wyksztalcenie zawodowe oraz po raz pierwszy jako jedyna kierująca rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa. Rolnik ubiegający się o przyznanie pomocy powinien rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o dopłatę, jednakże nie wcześniej niż 18 miesięcy przed jego złożeniem.

Premia dla młodych rolników jest przyznawana tylko raz, w okresie realizacji programu na lata 2014-2020, rolnikowi i gospodarstwu tj. na grunty rolne, które wchodzą w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

Wysokość pomocy: 100 000 zł

Wzmacnianie przedsiębiorczości:

 1. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” I kwartał 2017 r.

To poddziałanie ma na celu przyczynić się do zróżnicowania działalności na obszarach wiejskich. Preferowane będą innowacyjne rozwiązania realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”; mieszkające w powiatach o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie; mające na celu utworzenie nowych miejsc pracy (nie dotyczy samozatrudnienia); realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje na prowadzenie działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie, a w przypadku operacji realizowanych w ramach obszaru a – preferowana będzie większa liczba świń w gospodarstwie. Wysokość pomocy: 100 000 zł.

 1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Nabór – zakłady przetwórcze I kwartał 2017 r.

Wsparcie przenaczone jest na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Polega ono na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Wysokość wsparcia: dla pojedynczego beneficjenta 3 000 000 zł, dla grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów 15 000 000 zł.

Minimalna wysokość pomocy przeznaczona na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł.

Rozwój terytorialny:

 1. Poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” II kwartał 2017 r.

Transfer wiedzy i innowacji:

 1. Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” I kwartał 2017 r.
 2. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraztyp operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” I kwartał 2017 r.
 3. 3. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” I kwartał 2017 r.
 4. Działanie „Współpraca” I kwatał 2017 r.

Wsparcie jakości produkcji:

 1. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” II kwartał 2017 r.